Dữ liệu đề tài

T.21-XH-06

Thực hiện bình đẳng dân tộc trên linh vực kinh kế ở huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Chính trị
Người tham gia: Nguyễn Thành Minh (Chủ nhiệm), Trần Như Hiền, Bùi Thị Phương Thư, Lê Thị Minh Trâm

DHH2019-08-09

Hà Tĩnh trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám năm 1945

Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Đỗ Mạnh Hùng (Chủ nhiệm), Trần Như Hiền, Lê Thị Hoài Thanh, Võ Trần Ngọc Minh

T.19-XH-09

Đổi mới việc thực hiện chính sách dân tộc ở huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Chính trị
Người tham gia: Nguyễn Thành Minh (Chủ nhiệm), Trần Như Hiền, Bùi Thị Phương Thư, Lê Thị Minh Trâm

CS-DTT.18 – XH – 08

“Chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ ngoại giao với Nhật Bản từ năm 1992 đến nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Như Hiền (Chủ nhiệm), Cao Thị Hoài Thu

CS-DTT.16 - XH – 15

ĐẢNG BỘ QUẢNG BÌNH LÃNH ĐẠO ĐẢM BẢO CÔNG TÁC GIAO THÔNG VẬN TẢI TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1965 – 1973)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Như Hiền

CS-DTT.14 – XH – 07

Phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Thị Hồng Hạnh (Chủ nhiệm), Trần Như Hiền, Bùi Thị Phương Thư

CS-DTT.14 – XH – 06

Cách tiếp cận các nền văn minh của Alvin Toffler dưới góc nhìn của chủ nghĩa duy vật lịch sử

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Phương Thư (Chủ nhiệm), Trần Như Hiền, Huỳnh Thị Hồng Hạnh

CS-DTT.14-XH - 09

Đảng lãnh đao nhân dân Quảng BÌnh thực hiện nghĩa vụ chi viện lương thực, thực phẩm cho tiền tuyến miền Nam từ năm 1965 đến năm 1973

Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Th.s Trần Như Hiền (Chủ nhiệm), Trần Như Hiền (Chủ nhiệm), Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Bùi Thị Phương Thư

CS-DTT.12 – XH – 05

Phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thành Minh (Chủ nhiệm), Trần Như Hiền, Lê Thị Thu Hương

CS-DTT03-XH-37

Tìm hiểu tình hình văn hoá - xã hội của xã Văn Hoá (Tuyên Hoá - Quảng Bình) xưa và nay

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Như Hiền (Chủ nhiệm)

T.20 – XH - 13

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VỚI THÁI LAN TỪ NĂM 1990 ĐẾN NĂM 2016

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Chính trị
Người tham gia: Trần Như Hiền (Chủ nhiệm), Cao Thị Hoài Thu

DHH2015-03-71

Thừa Thiên Huế trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám năm 1945

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Khoa Lịch sử
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Đỗ Mạnh Hùng (Chủ nhiệm), Trần Như Hiền, Lê Thị Hoài Thanh