Dữ liệu đề tài

DHH 2020 -07-57

Thực trạng triển khai chính sách sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ giảng dạy (English as a Medium of Instruction) trong các chương trình đào tạo tại một số trường đại học ở Việt Nam

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Nguyễn Văn Huy (Chủ nhiệm), Trương Bạch Lê, Nguyễn Thị Thu Hiền

DHH2014-07-14

Nghiên cứu nhu cầu phát triển nghiệp vụ của giáo viên tiếng Anh chuyên ngành tại Thừa Thiên Huế - Đề xuất phương án hỗ trợ thực hiện đề án ngoại ngữ quốc gia 2020

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Trương Bạch Lê (Chủ nhiệm)

DHH2014-07-14

ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ-XÃ HỘI CỦA CÁC TỪ NGỮ VAY MƯỢN CÓ NGUỒN GỐC TIẾNG ANH ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ BÁO CHÍ BẰNG TIẾNG VIỆT TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Phước (Chủ nhiệm), Trương Bạch Lê

B2009-09-07

Tiếng Anh trung gian của người Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Phước (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Huy, Trương Bạch Lê, Phạm Hồng Anh, Nguyễn Văn Tuấn