Dữ liệu đề tài

DHH2013-07-09

Dạy/học tiếng Pháp-ngoại ngữ hai trong tình hình mới tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế. Thách thức và giải pháp

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Kim Trâm (Chủ nhiệm), Trương Kiều Ngân

B2008-HH07-11.

Nghiên cứu dạy/học tiếng Pháp chuyên ngành Du lịch cho sinh viên chuyên ngữ Khoa Tiếng Pháp Trường ĐH Ngoại ngữ Huế

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hương Huế (Chủ nhiệm), Trần Thị Kim Trâm

CS-DTT03-GD-80

Nghiên cứu ứng dụng một số tài liệu và hoạt động diễn đạt nói – Sinh viên tiếng Pháp năm 1 và 2 – ĐH Huế

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Kim Trâm (Chủ nhiệm)