Dữ liệu đề tài

12/21

Nghiên cứu sự hấp thụ quang-từ và các hiệu ứng cộng hưởng do từ trường trong siêu mạng bán dẫn

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Võ Thị Tuyết Vi (Chủ nhiệm), Lê Thị Thu Phương

NN-NCCB 103.01-2019.389

Tính chất điện tử và quang học của một số vật liệu hai chiều đơn lớp dưới ảnh hưởng của trường điện từ ngoài và tạp chất tích điện

Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Lê Thị Thu Phương (Chủ nhiệm), Bùi Đình Hợi, Lương Văn Tùng, Trần Công Phong, Phạm Tuấn Vinh, Nguyễn Quang Cường

ĐHH2018-03-114

Nghiên cứu ảnh hưởng của tương tác điện tử - tạp chất lên quá trình hấp thụ quang-từ trong graphene đơn lớp

Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Bùi Đình Hợi (Chủ nhiệm), Lê Thị Thu Phương, Nguyễn Văn Chương, Phan Nguyễn Đức Dược

NN-NCCB103.01-2016.83

Nghiên cứu các tính chất chuyển tải của một số vật liệu đơn lớp tựa graphene (silicene, phospherene, MoS2 đơn lớp) dưới tác dụng của trường điện từ ngoài

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Thu Phương (Chủ nhiệm), Bùi Đình Hợi, Nguyen Thi Thanh Nhan, Tong Sy Tien, Nguyen Dinh Hien

B2017-DHH-32

Cộng hưởng electron – phonon và cộng hưởng từ phonon trong hệ điện tử chuẩn hai chiều

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình (Chủ nhiệm), Lê Thị Thu Phương, Huỳnh Vĩnh Phúc, NGuyễn Đình Hiên, Phạm Tuấn Vinh

DHH2016-03-83

Nghiên cứu các tính chất nhiệt động lực học của chuỗi spin theo mô hình Heisenberg

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Thu Phương, Nguyễn Như Lê, Ngô Thị Thuận, Phạm Hương Thảo (Chủ nhiệm)

DHH2014 – 03-55

Ảnh hưởng của sự giam cầm phonon lên độ rộng vạch phổ hấp thụ cộng hưởng trong hố lượng tử với hố thế cao vô hạn

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Thu Phương (Chủ nhiệm), Bùi Đình Hợi, Trần Công Phong

DHH2012-2103

Một số tính chất nhiệt động lực học của màng mỏng từ tính có độ dày vài lớp nguyên tử

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thủy, Lê Thị Thu Phương, Phạm Hương Thảo (Chủ nhiệm)

B2010-ĐHH 03.60

Nghiên cứu một số quá trình cộng hưởng của electron trong các hệ chuẩn một chiều

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Công Phong, Lê Đình, Lê Thị Thu Phương, Huỳnh Vĩnh Phúc, ĐH Đồng Tháp

B2009-DHH03-44

Cộng hưởng electron-phonon trong hệ điện tử chuẩn một chiều

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình, Trần Công Phong, Lê Thị Thu Phương

B

Nghiên cứu một số phản ứng thiên văn hạt nhân và phản ứng trên các hạt nhân siêu nặng sử dụng mô hình mật độ mức hạt nhân vi mô

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Như Lê (Chủ nhiệm), Phạm Hương Thảo, Lê Thị Thu Phương, Dương Thị Diễm My, Lê Tấn Phúc, Phạm Thị Ánh, Nguyễn Phạm Yến Nhi