Dữ liệu đề tài

T22-GD-02

Tổng quan về hồ sơ học tập điện tử và mối liên hệ với kiểm tra, đánh giá trong dạy học vật lí ở trường phổ thông

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trần Thị Ngọc Ánh (Chủ nhiệm)

DHH2020-03-134

ỨNG DỤNG KAHOOT TRIỂN KHAI M-LEARNING TRONG DẠY HỌC

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trần Thị Ngọc Ánh (Chủ nhiệm)

T.17-GD-01

Nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động ngoại khoá vật lí ở trường phổ thông

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trần Thị Ngọc Ánh (Chủ nhiệm)

DHH2015-03-77

SỬ DỤNG PHỐI HỢP THÍ NGHIỆM, THÍ NGHIỆM TỰ TẠO VÀ MÁY VI TÍNH VÀO DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Ngọc Ánh (Chủ nhiệm), Lê Công Triêm, Nguyễn Hữu Khánh Linh

B2014-DHH-116

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MÔ HÌNH B-LEARNING TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Huy Hoàng (Chủ nhiệm), Trần Thị Ngọc Ánh, Lê Thúc Tuấn, Lê Văn Giáo, LÊ THANH HUY

B2010-03-57

Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hứng thú học tập vật lí của học sinh phổ thông tại các tỉnh miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Giáo (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị An Vinh, Trần Thị Ngọc Ánh, Phan Minh Tiến