Dữ liệu đề tài

GDTC/2020-06

Lựa chọn và ứng dụng trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực chung cho sinh viên năm thứ nhất Khoa Du Lịch - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Thị Mùi (Chủ nhiệm), Lê Trần Quang, Phạm Đức Thạnh, Trần Trung Kiên, Nguyễn Thị Tiểu My

DHH 2019-11-03

Nâng cao chất lượng hoạt động thể dục, thể thao ngoại khóa cho sinh viên Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Lê Cát Nguyên (Chủ nhiệm), Hoàng Hải, Lê Trần Quang, Trịnh Xuân Hồng, Phạm Đức Thạnh, Lê Thị Bích Đào, Nguyễn Thế Tình

GDTC-2019-11

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động câu lạc bộ karatedo cho sinh viên Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Phạm Đức Thạnh (Chủ nhiệm), Hồ Đăng Quốc Hùng, Bùi Hoàng Phúc, Nguyễn Viết Thông, Nguyễn Thị Mùi

GDTC2018-08

Nghiên cứu lựa chọn và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng ngoại khóa cho nam sinh viên chuyên ngành khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Hồ Đăng Quốc Hùng (Chủ nhiệm), Phạm Đức Thạnh, Nguyễn Viết Thông

B2017-DHH-30

Một số giải pháp nâng cao thể lực cho sinh viên Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Lê Quang Dũng (Chủ nhiệm), Hoàng Hải, Phạm Đức Thạnh, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Phan Thanh Hùng, Nguyễn Thị Tiểu My, Lê Công Hồng (Tổ KTĐBCL), Nguyễn Thị Hà (Ban KHHTQT- ĐHH), Trần Mạnh Hưng (ĐH TDTT Đà Nẵng)

CS-DT

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo sinh viên ngành GDTC Khóa 11 của Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Phạm Đức Thạnh (Chủ nhiệm), Bùi Hoàng Phúc, Hồ Đăng Quốc Hùng

GDTC/2016 - 03

: Nghiên cứu Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại khóa các môn thể thao cho sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Phạm Đức Thạnh (Chủ nhiệm), Hồ Đăng Quốc Hùng, Nguyễn Thị Mùi

CS-DT

Nghiên cứu những giải pháp nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên Khoa GDTC – Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Phạm Đức Thạnh (Chủ nhiệm), Hồ Đăng Quốc Hùng, Nguyễn Viết Thông

CS-DT201209

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực cho sinh viên chuyên ngành sư pha,j thể chất - Khoa Giáo dục thể chất - Đại hcoj Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Đức Thạnh, Hồ Đăng Quốc Hùng