Dữ liệu đề tài

DHH 2018-03-207DT

Xây dựng hệ thống các giải pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học vật lý ở trường THPT.

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Lê Thị Cẩm Tú (Chủ nhiệm)

DHH 2012.02 - 23

Vận dụng Sơ đồ tư duy để hình thành cho học sinh kỹ năng khái quát hóa trong dạy học phần sinh học cơ thể bậc THPT

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Diệu Phương (Chủ nhiệm), Đặng Thị Dạ Thủy, Văn Thị Thanh Nhung, Lê Thị Cẩm Tú

CS-DTT11 – GD -04

Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh THPT qua việc khai thác và sử dụng kênh hình trong dạy học phần “Động cơ đốt trong” – Công nghệ lớp 11

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Cẩm Tú (Chủ nhiệm)