Dữ liệu đề tài

B2001.12.08

Nghiên Cứu Chuyển Dịch Cơ Cấu Kinh Tế Vùng Đầm Phá Ven Biển Thừa Thiên Huế Theo Hướng Bền Vững Và Xuất Khẩu

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hữu Hòa

B2007-DHH06-13

Sản xuất và tiêu thụ thanh trà ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hữu Hòa

QT-DA02/1995

Hổ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án hợp tác nghiên cứu với Đại học tự do Amsterdam, Hà Lan

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Toàn, Trần Văn Hòa, Nguyễn Văn Phát, Hoàng Hữu Hòa, Mai Văn Xuân, Giảng viên Khoa kinh tế-ĐHH

NN-DTKX(KX03-21B)

Những biện pháp kinh tế tổ chức và quản lý để phát triển nông nghiệp hàng hóa và đổi mới cơ cấu kinh tế. (Đề tài cấp nhà nước do Viện kinh tế Nông nghiệp chủ trì).

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Viện trưởng Viện Kinh tế Nông nghiệp, Hoàng Hữu Hòa, Nguyễn Văn Toàn