Dữ liệu đề tài

CS-DT

Bắt nạt và sức khỏe tâm thần của trẻ vị thành niên: vai trò của cách ứng phó và hỗ trợ xã hội.

Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chủ nhiệm), Nguyễn Thanh Hùng, Đậu Minh Long, Hồ Thị Trúc Quỳnh, Phạm Thị Thúy Hằng, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Nguyễn Phương Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Thu Thảo

DHH-03-185

Mối quan hệ giữa sự tự tin và sự hài lòng trong học tập của sinh viên Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Hồ Thị Trúc Quỳnh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Ngọc Bé, Phạm Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Bá Phu, Nguyễn Thị Hà

T22-XH-07

Nghiện điện thoại thông minh và sức khỏe tâm thần: một nghiên cứu khám phá trên sinh viên đại học Huế

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chủ nhiệm), Nguyễn phương hồng ngọc, Phạm Thị Thúy Hằng, Mai Thị Thanh Thủy, Hồ Văn Dũng, Đinh Thị Phương Loan

NCM.DHH.2022.09

Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục nhìn từ quan hệ liên ngành

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Hoàng Thị Huế (Chủ nhiệm), Phạm Thị Quỳnh Ni, Nguyễn Thị Ngọc Bé, Phan Thúy Hằng

T.21-GD-05

Phát triển năng lực cảm xúc - xã hội cho trẻ khiếm thính tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: Giáo dục chuyên biệt (theo đối tượng, cho người khuyết tật,...)
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Mai Thị Thanh Thủy (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Ngọc Bé, Phạm Thị Thủy Hằng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Hà

T.21-XH-05

Cảm nhận hạnh phúc của sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Lĩnh vực: Tâm lý học nói chung (bao gồm cả nghiên cứu quan hệ nguời - máy),
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Hồ Văn Dũng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Ngọc Bé

DHH2020-03-150

Hành vi tự gây tổn thương của trẻ tự kỷ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: Tâm lý học nói chung (bao gồm cả nghiên cứu quan hệ nguời - máy),
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Phan Minh Tiến (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Ngọc Bé, Phạm Thị Thúy Hằng, Mai Thị Thanh Thủy, Nguyễn Hoài Anh, Nguyễn Bảo Uyên

DHH2020-03-142

Chứng sợ thiếu điện thoại di động và mối quan hệ với thành tích học tập ở học sinh trung học Thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Tuấn Vĩnh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Ngọc Bé, Trần Thị Thủy Thương Ngọc, Trần Văn Công, Nguyễn Phương Hồng Ngọc, Nguyễn Bảo Uyên

CS-DTT19-GD11

Mong đợi của sinh viên trường Đại học Sư phạm-Đại học Huế đối với công việc của cố vấn học tập

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thị Hà (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Ngọc Bé

DHH2019 -03-126

Rối loạn trầm cảm ở trẻ vị thành niên thành phố Huế

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chủ nhiệm), Hồ Văn Dũng, Đậu Minh Long, Nguyễn Thị Hà, Mai Thị Thanh Thủy, Nguyễn Việt Dũng

CS-DTT.19-GD-11

Phát triển kỹ năng giao tiếp cho sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tâm lý - Giáo dục
Người tham gia: Hồ Văn Dũng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Ngọc Bé

T.18-GD-05

TẬT NÓI NGỌNG CỦA TRẺ 5-6 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Mai Thị Thanh Thủy (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Ngọc Bé, Phan Minh Tiến