Dữ liệu đề tài

CS-DTT.16-XH-08

Nguyên nhân suy tàn của vương quốc cổ Lan Na và Champa

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đình Hùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Ty

B2014-DHH-114

Chính sách "đóng cửa" và "mở cửa" của các quốc gia Đông Nam Á từ cuối thế kỷ XVIII đến cuối thế kỷ XIX và kinh nghiệm cho Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Chương (Chủ nhiệm), Trần Đình Hùng, Trần Thị Quế Châu, Lê Thị Quí Đức

CS-DTT.12-XH-03

QUAN HỆ GIỮA PHẬT GIÁO VỚI CHÍNH TRỊ Ở CÁC VƯƠNG QUỐC SUKHOTHAI VÀ LAN NA

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đình Hùng (Chủ nhiệm)

B2010-DHH03

Quan hệ Xiêm-Pháp từ nữa sau thế kỷ XVII đến cuối thể kỷ XIX

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Chương, Trần Đình Hùng

CS-DTT.09 - XH -48

Quá trình hình thành và phát triển của vương quốc Lan Na (thế kỷ XIII - XVI)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đình Hùng (Chủ nhiệm)