Dữ liệu đề tài

CS-DTVCNSH 2015-02

Nghiên cứu khả năng sinh sản của lợn nái VCN-MS15 khi được phối tinh đực Duroc và Landrace ở tỉnh Thừa thiên Huế.

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Viện Công nghệ Sinh học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đức Thạo, Lê Công Thịnh

DHH2013-09-07

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, sức sản xuất thịt của tổ hợp lợn lai F1(♂ Duroc x ♀ Meishan) ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Thăng Long, Lê Công Thịnh, Lê Đức Thạo (Chủ nhiệm)