Dữ liệu đề tài

DHH2024-01-212

ỨNG DỤNG DI SẢN TƯ LIỆU HÌNH ẢNH TRÊN CỬU ĐỈNH HUẾ VÀO GIÁO DỤC VÀ THIẾT KẾ SÁNG TẠO THỦ CÔNG

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Phạm Đăng Nhật Thái (Chủ nhiệm), Võ Ngọc Đức, Trương Hoàng Phương, Phạm Mạnh Hùng, Trương Hồng Trường, Lê Văn Thanh Hùng, Hoàng Trọng Lợi

DHH2023-01-203

Nghiên cứu định hướng giải pháp bảo tồn kiến trúc Kinh thành Huế gắn với phát triển du lịch

Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Kiến trúc
Người tham gia: Võ Ngọc Đức (Chủ nhiệm), Phạm Đăng Nhật Thái, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Trọng Vinh, Trần Thành Nhân, Nguyễn Vũ Thảo Linh

TTH.2020-KX.07

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG KHÔNG GIAN PHỐ CỔ GIA HỘI THÀNH TUYẾN PHỐ THƯƠNG MẠI DU LỊCH ĐẶC TRƯNG CỦA THÀNH PHỐ HUẾ

Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kiến trúc
Người tham gia: Nguyễn Vũ Minh, Phạm Mạnh Hùng

DHH2020-01-177

Nghiên cứu số hóa công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu tại thành phố Huế

Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Tùng (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Vân Anh, Trương Hoàng Phương, Nguyễn Quang Huy, Bùi Thị Hiếu, Phạm Mạnh Hùng, Trần Thị Thùy Hương, Nguyễn Vũ Trọng Thi

DHH 2014-01-69

Đánh giá thực trạng quy hoạch xây dựng khu đô thị mới An Vân Dương (Khu A) và Khu tái định cư Hương Sơ tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Bắc Giang, Nguyễn Quang Huy, Trần Đình Hiếu (Chủ nhiệm)