Dữ liệu đề tài

DHH2023-12-70

Pháp luật về giải quyết thừa kế tại Việt Nam

Lĩnh vực: Luật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Dân sự
Người tham gia: Phan Thị Hồng (Chủ nhiệm), Hà Thị Mai Hiên, Vũ Thị Hương, Đỗ Thị Diện, Nguyễn Văn Phúc