Dữ liệu đề tài

CS-DT

Hiệu quả sản lúa theo mô hình cánh đồng lúa mẫu lớn ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Thị Giang, Dư Anh Thơ (Chủ nhiệm)

DHH

Đánh giá tác động quá trình thự hiện Dự án cải thiện môi trường nước đối với người dân thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Thị Giang (Chủ nhiệm), Nguyễn Đình Chiến, Dư Anh Thơ

CS-DT

Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Thị Giang (Chủ nhiệm), Dư Anh Thơ