Dữ liệu đề tài

844.NV02.CEI.72-21

Nâng cao năng lực cho đội ngũ xây dựng hệ sinh thái địa phương (Ecosystem Builder) theo mô hình đào tạo, huấn luyện tập trung (Bootcamp)

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo
Người tham gia: Hoàng Kim Toản (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Huân, Trần Vinh Phương, Hoàng Thị Thúy Hằng