Dữ liệu đề tài

DHH2023-12-79

Quản lý, khai thác nhãn hiệu chứng nhận ở tỉnh Thừa Thiên Huế: thực trạng và giải pháp

Lĩnh vực: Luật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Dân sự
Người tham gia: Nguyễn Văn Phúc (Chủ nhiệm), Đoàn Đức Lương, Nguyễn Thị Lê Huyền, Đỗ Thị Diện, Phan Thị Hồng, Nguyễn Lương Sỹ, Lê Thị Diệu Chi

DHL_2022-HVCH-08

Pháp luật bảo hộ nhãn hiệu âm thanh từ góc nhìn pháp luật Châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Lĩnh vực: Luật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Dân sự
Người tham gia: Lê Thị Diệu Chi (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Phúc, Đỗ Thị Diện