Dữ liệu đề tài

DHH2021

Nghiên cứu tác động của các hiệp định thương mại tự do đối với thương mại và vốn đầu tư ở Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Dương Thị Diệu My (Chủ nhiệm), Phan Thanh Hoàn, Nguyễn Hữu Lợi, Hồ Lê Phương Thảo

CS-DT

Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục thuế thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Lê Phương Thảo (Chủ nhiệm)

CS-DT

Phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Lê Phương Thảo (Chủ nhiệm)

CS-DT

Chuyển dịch cơ cấu lao động trong quá trình CNH – HĐH ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Lê Phương Thảo (Chủ nhiệm)

CS-DT

Huy động vốn của ngân hàng thương mại nhà nước trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Lê Phương Thảo (Chủ nhiệm)

DHH2023-06-123

Nghiên cứu ảnh hưởng covid-19 và các biện pháp phục hồi của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Phan Thị Kim Tuyến (Chủ nhiệm), Hoàng Triệu Huy, Phạm Xuân Hùng, Hồ Lê Phương Thảo