Dữ liệu đề tài

DHH2013

Nghiên cứu một số tính chất lý hóa của β-(1,4)- glucanase ngoại bào từ Trichoderma asperellum

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Đăng Nguyên (Chủ nhiệm), Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Hồng Vân, Phan Văn Trí

NN-DT02/ĐTĐL/2011-T/29/HĐ

Nghiên cứu tạo kháng nguyên bám dính tái tổ hợp để sản xuất kít chẩn đoán và vắc xin phòng bệnh do E. Coli gây ra ở lợn

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Phạm Hồng Sơn, Lê Văn Phước, Đinh Duy Kháng, Lê Huỳnh Thanh Phương, Phạm Thị Tâm, Cao Đăng Nguyên

CS-DTT02-GD-66

Tìm hiểu thực trạng về sự sẳn sàng tâm lý đối với nghề dạy học của sinh viên trường Đại học Sư phạm Huế

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Đăng Nguyên

CS-DT02-GD-66

Tìm hiểu thực trạng về sự sẳn sàng tâm lý đối với nghề dạy học của sinh viên trường Đại học Sư phạm Huế

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Đăng Nguyên

B1999-01-42

Điều tra, tinh sạch, tính chất đặc trưng và ứng dụng một vài lectin từ nguồn sinh vật vùng biển Thừa Thiên - Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Đăng Nguyên