Dữ liệu đề tài

TTH.2020-KC.08

Nghiên cứu các giải pháp quy hoạch và phát triển tài nguyên dược liệu theo các tiểu vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Ngô Trí Dũng (Chủ nhiệm), Lê Thị Diễm Kiều, Nguyễn Quốc Sinh, Nguyễn Thùy Phương, Trần Minh Đức, Phạm Thành

B2009-DHH02-37

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bảo tồn và phát triển loài Huê mộc (Dalbergia Tonkinnensis Prain.) tại khu vực Bắc Trung bộ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Minh Đức, Lê Thái Hùng, Ngô Trí Dũng, Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Hợi, Trương Miêu