Dữ liệu Nhà khoa học

Đàm Lê Tân Anh
 • 120000.0024

Đàm Lê Tân Anh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Khoa Du lịch

Xem chi tiết
Trần Lê Phương Anh
 • 120000.0072

Trần Lê Phương Anh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Khoa Du lịch

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc Cẩm
 • 120000.0008

Nguyễn Thị Ngọc Cẩm
Khác

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Khoa Du lịch

Xem chi tiết
Quản Bá Chính
 • 120000.0041

Quản Bá Chính
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Khoa Du lịch

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thùy Dung
 • 120000.0069

Nguyễn Thị Thùy Dung
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới

Đơn vị quản lý:
Khoa Du lịch

Xem chi tiết
Dương Phước Đạt

Dương Phước Đạt
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Khoa Du lịch

Xem chi tiết
Đinh Thị Hương Giang
 • 120000.0003

Đinh Thị Hương Giang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Truyền thông đại chúng

Chuyên ngành đào tạo:
Truyền thông đại chúng

Đơn vị quản lý:
Khoa Du lịch

Xem chi tiết
Lê Thị Thanh Giao
 • 120000.0071

Lê Thị Thanh Giao
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Khoa Du lịch

Xem chi tiết
Bùi Nguyên Hãn
 • 120000.0028

Bùi Nguyên Hãn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Triết học

Chuyên ngành đào tạo:
Triết học

Đơn vị quản lý:
Khoa Du lịch

Xem chi tiết
Dương Thị Dung Hạnh
 • 120000.0039

Dương Thị Dung Hạnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển

Đơn vị quản lý:
Khoa Du lịch

Xem chi tiết
Trần Thị Thu Hiền
 • 120000.0077

Trần Thị Thu Hiền
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh doanh thương mại

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh doanh thương mại

Đơn vị quản lý:
Khoa Du lịch

Xem chi tiết
Lê Văn Hòa
 • 120000.0004

Lê Văn Hòa
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Khoa Du lịch

Xem chi tiết