Thống kê dữ liệu Nhà khoa học
Tính đến thời điểm (hiện tại)
TT Đơn vị công tác Số lượng
Giáo sư danh dự
Số lượng
Giáo sư
Số lượng
Phó giáo sư
Số lượng
Tiến sĩ khoa học
Số lượng
Tiến sĩ
Số lượng
Thạc sĩ
Số lượng
Giảng viên
Số lượng
Nghiên cứu viên
1 Cơ quan Đại học Huế - - 5 1 15 33 15 1
2 Trường Đại học Khoa học 2 3 51 4 164 182 356 8
3 Trường Đại học Sư phạm 2 3 51 3 161 97 235 18
4 Trường Đại học Nông lâm - 5 47 1 141 178 295 26
5 Trường Đại học Y dược 5 11 56 7 117 156 347 3
6 Trường Đại học Kinh tế 1 - 17 5 62 135 191 -
7 Trường Đại học Nghệ thuật - - 1 - 9 69 75 -
8 Trường Đại học Ngoại ngữ - - 5 2 63 179 221 -
9 Trường Đại học Luật - - 4 6 25 56 81 -
10 Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - - 1 - 3 21 2 -
11 Khoa Giáo dục Thể chất - - - 1 11 39 53 -
12 Viện Công nghệ Sinh học - - 2 - 11 29 6 30
13 Trường Du lịch - - 3 8 9 53 71 -
14 Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị - - - - 1 26 23 -
15 Nhà Xuất bản - - - - 1 1 - -
16 Trung tâm Phục vụ Sinh viên - - - - - 1 - -
17 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - - - - - 1 1 -
18 Khoa Quốc tế - - 2 1 6 8 7 -
19 Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - - - - 8 1 7 -
20 Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo - - - - 2 - 1 -
21 Cộng tác viên ngoài Đại học Huế 35 7 44 3 111 68 207 11
Tổng cộng 45 29 289 42 920 1333 2194 97