Dữ liệu bài báo khoa học

Điều trị viêm gan siêu vi bằng Alfa Interferon

Tạp chí Y học thực hành, Bộ Y tế, 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Xuân Chương

Thử Nghiệm Chế Tạo Sensor Đo Ph Bằng Vật Liệu Áp Điện

Tài Liệu Hội Nghị Vô Tuyến Điện Tử Việt Nam Lần Thứ 7, Hà Nội, (12 – 13/12/1998) 286, 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Duy Dần

Một Số Tính Chất Điện Môi Và Áp Điện Của Gốm Pb (zr0,65¬ Ti0,35)) Pha Tạp La

Tài Liệu Hội Nghị Vô Tuyến Điện Tử Việt Nam Lần Thứ 7, Hà Nội, (12 – 13/12/1998), Tr. 357, 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Duy Dần

Thử Nghiệm Chế Tạo Microphon Bằng Gốm Áp Điện

Tài Liệu Hội Nghị Vô Tuyến Điện Tử Việt Nam Lần Thứ &, Hà Nội, 12-(13/12/1998), Tr. 357, 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Duy Dần

Chế Tạo Và Khảo Sát Các Đặc Trưng Điện, Điện Môi Của Gốm (Pb, La)Zr, Ti)O3

Hội Nghị Khoa Học Lần Thứ 11, Trường Đại Học Khoa Học - Đại Học Huế, (12/1998), 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Duy Dần

Một Số Kết Quả Thực Nghiệm Về Gốm BaTiO3 Pha Tạp Ce

Hội Nghị Khoa Học Lần Thứ 11, Trường Đại Học Khoa Học - Đại Học Huế, (12/1998), 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Duy Dần

Thử Nghiệm Chế Tạo Sensor Bằng Bộ Cộng Hưởng Gốm Áp Điện Để Đo Nồng Độ Dung Dịch

Hội Nghị Khoa Học Lần Thứ 11, Trường Đại Học Khoa Học Huế, (12/1998), 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Duy Dần

Chế Tạo Gốm Pb0.85La0.1(Ti0,85Mn0,2)O3 Bằng Phương Pháp Đồng Kết Tủa Oxalat

Hội Nghị Khoa Học Lần Thứ 11, Trường Đại Học Khoa Học - Đại Học Huế, (12/1998), 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Duy Dần

Thử Nghiệm Chế Tạo Microphone Bằng Gốm Áp Điện

Hội Nghị Khoa Học Lần Thứ 11, Trường Đại Học Khoa Học - Đại Học Huế, (12/1998), 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Duy Dần

Ảnh Hưởng Của La Đến Tính Chất Điện, Điện Môi Của Gốm Sắt Điện (x/65/35) PLZT

Hội Nghị Khoa Học Lần Thứ 11, Trường Đại Học Khoa Học - Đại Học Huế, (12/1998), 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Duy Dần

Thăm dò ảnh hưởng của nhiệt độ cao đến một số chỉ tiêu sinh hóa của agar chiết rút từ rau câu cước (Gracilaria heteroclada)

Báo Cáo Trình Bày Tại Hội Nghị Khoa Học Cán Bộ Nữ Trường Đại Học Khoa Học Năm 1997. Đăng Trong Phụ Trương Thông Tin Khoa Học , 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thị Mai Hương