Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0021-8693

Fibers of rational maps and Jacobian matrices

Journal of Algebra, 2021
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ, Toán học cơ bản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Marc Chardin, Steven Dale Cutkosky, Trần Quang Hóa
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jalgebra.2019.01.035

9786043154368

UN SCÉNARIO DE FORMATION HYBRIDE POUR LA PROFESSIONNALISATION DES ÉTUDIANTS DE FRANÇAIS EN CHARGÉ DE COMMUNICATION

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Thu Hạnh (Chính)
Liên kết: https://scholar.google.com/citations?user=S-reyrwAAAAJ&hl=en&authuser=1

1389-224X

Improving the farmers' uptake of food standards in Central Vietnam (In Press)

Journal of Agricultural Education and Extension, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: SSCI
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)

2588-1191

QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI DÂN VÀ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHĂN NUÔI BÒ THỊT ÁP DỤNG VIETGAP TẠI HUYỆN PHÙ CÁT TỈNH BÌNH ĐỊNH (In Press)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính), Trần Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Diệu Hiền

1859-4581

ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG TIẾP CẬN THÔNG TIN NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ (In Press)

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính), Lê Thị Hoa Sen

2367-3370

Performance Ratio Analysis Using Experimental Combining Historical Weather Data for Grid-Connected PV Systems

Lecture Notes in Networks and Systems, 2021
Lĩnh vực: Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin không xếp vào mục nào khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Xuân Cường (Chính), Hong N.T., Tuan D.A., Nhu Y D.
Liên kết: https://doi.org/10.1007/978-3-030-64719-3_73

1859-1531

Bộ điều khiển dự báo cho nghịch lưu nguồn qZ nối lưới

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin không xếp vào mục nào khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Văn Quang Bình, Phan Thanh Vân (Chính), Nguyễn Kim Ánh (Chính)
Liên kết: http://jst.udn.vn/volume/207/Bo_dieu_khien_du_bao_cho_nghich_luu_nguon_qZ_noi_luoi-11868/11868