Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1179-7258

Online Clinical Briefing for Radiologic Technology students in covid-19 pandemic outbreak efficiency, application, and feeback of students

Advances in Medical Sciences, 2023
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thanh Thảo (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.2147/AMEP.S386007

1749-7345

STUDY ON THE FUNCTIONAL ROLE OF FISH TRANSIENT RECEPTOR POTENTIAL MELASTATINE 2 CHANNEL

Journal of World Aquaculture Society - LATIN AMERICAN & CARIBBEAN AQUACULTURE 2023 Conference, 2023
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Hà (Chính), Hồ Thị Tùng, Trương Thị Hoa, Trần Quang Khánh Vân

1749-7345

STUDY ON THE INFECTION OF FISH LICE (Caligus spp) PARASITICS ON RABBIT FISH (Siganus guttatus)

Journal of World Aquaculture Society - LATIN AMERICAN & CARIBBEAN AQUACULTURE 2023 Conference, 2023
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Hà (Chính), Hồ Thị Tùng, Trương Thị Hoa (Chính), Trần Quang Khánh Vân

2354-1431

Xây dựng hoạt động STEAM cho trẻ mầm non theo quy trình Thiết kế kỹ thuật

SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Viết Nhi (Chính)
Liên kết: https://tckh.daihoctantrao.edu.vn/index.php/sjttu/announcement/view/16

1859-0357

Thử tiếp cận truyện truyền kì trung đại Việt Nam từ quan điểm cấu trúc – loại hình

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Luân
Liên kết: https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/277020/CTv179V12S22018077.pdf

1467-8489

Climate-resilient practices and welfare impacts on rice-cultivating households in Vietnam: Does joint adoption of multiple practices matter?

AUSTRALIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS, 2023
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Đức Kiên, Đinh Thị Kim Oanh, Lê Thanh An, Nguyễn Công Định, Nguyễn Thái Phán, Lê Thị Thanh Nga
Liên kết: https://doi.org/10.1111/1467-8489.12506

1475-7575

Professional development of primary school teachers in Vietnamese educational reform context: an analysis from a sociocultural perspective

Education 3-13 - International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Quỳnh Như, Đinh Thị Hồng Vân
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03004279.2023.2168502

2552-7665

Marguerite Duras : « Une écriture autobiographique marquée par deux cultures » dans L’Amant et L’Amant de la Chine du Nord

L'Entre-deux, 2023
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Thu Ba (Chính)
Liên kết: https://www.lentre-deux.com/?b=227