Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0866-787X

Validity and reliability of Vietnamese version of cyberbullying coping styles scale for students

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt/Dalat University Journal of Science, 2022
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Hồ Thị Trúc Quỳnh (Chính), Chuanhua Gu
Liên kết: http://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/734/367

ISSN: 0859-1612

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP CHO TRẺ KHUYẾT TẬT Ở TRƯỜNG MẦM NON TỈNH QUẢNG TRỊ

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Bắc, Lê Thanh Hương (Chính)

0021-8693

Fibers of rational maps and Jacobian matrices

Journal of Algebra, 2021
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ, Toán học cơ bản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Marc Chardin, Steven Dale Cutkosky, Trần Quang Hóa
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jalgebra.2019.01.035

1554-0170

ICT adoption for mảketing by Vietnamese livestock farmers (In Press)

Information Technology for Development, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)

2588-1256

Đa dạng sinh kế với khả năng phục hồi sau sự cố ô nhiễm môi trường biển Formosa 2016 đối với ngư dân khai thác thủy sản gần bờ tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Truyền (Chính), Trần Cao Úy, Nguyễn Viết Tuân

Ảnh hưởng của thức ăn đến tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá Nâu Scatophagus argus (Linnaeus, 1766) giai đoạn giống từ ngày 21 đến 50 ngày tuổi

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Huy (Chính), Trần Nguyên Ngọc, Nguyễn Anh Tuấn
Liên kết: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-va-Phat-trien-nong-thon-so-2-2021-297/

978-604-965-415-2

SAFE FOOD BUSINESS AND CONSUMPTION: CASE STUDIES IN TAM KY AND HOI AN CITY, QUANG NAM PROVINCE

International Conference on Food Safety and Sanitation in the Food Supply Chain in Mekong Delta, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Phương Chi, Lê Thùy Trinh, Trần Anh Tuấn (Chính)

0744 -8481

Cyberbullying victimization and depression: self-esteem as a mediator and approach coping strategies as moderators

JOURNAL OF AMERICAN COLLEGE HEALTH, 2021
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hồ Thị Trúc Quỳnh (Chính), Chuanhua Gu
Liên kết: https://doi.org/10.1080/07448481.2021.1877718

Sự “trỗi dậy” của Trung Quốc trong những năm đầu thế kỷ XXI và tác động đối với Việt Nam

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 2021
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình
Liên kết: https://doi.org/10.32508/stdjssh.v4i4.610

0033-3077

Women Education in the Colonial Context: The Case of the Philippines

Psychology and Education Journal, 2021
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Xuân Hiệp, Trần Đình Hùng, Trần Hoàng Long, Nguyễn Tuấn Bình, Trần Thái Bảo
Liên kết: https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.2076

0886 – 8051

Đào tạo ngành Mỹ thuật ứng dụng tại trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế đáp ứng nguồn nhân lực đối với các nhà doanh nghiệp tuyển dụng

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: Nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Xuân Phú (Chính)

Sơn truyền thống trên nghệ thuật trang trí thời Nguyễn, thực trạng, giải pháp và hướng bảo tồn

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: Nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Xuân Phú (Chính)