Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Văn xuôi thế hệ các nhà văn nữ sau 1975- từ diễn ngôn giới

Đại học Văn hóa Hà Nội (Nhiều tác giả), Thế hệ nhà văn sau 1975 - Diện mạo và Thành tựu, NXB Hội nhà văn., 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh (Chính)

Quan niệm “tác phẩm gởi tới người đọc” trong lí luận phê bình miền Nam từ 1954 - 1975

Tạp chí khoa học và giáo dục (ISSN 1859-4603), Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, số 18 (01), 2016, tr 20-27, 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh (Chính)

Thơ Hoàng Cầm – nhìn từ mã nhan đề

Kỉ yếu HTQG "Kí hiệu học – từ lí thuyết đến ứng dụng trong nghiên cứu và dạy học Ngữ văn", ĐHSP HN, Nxb Giáo dục, 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Kết cấu trần thuật trong du kí “Phương Đông lướt ngoài cửa sổ” (viết chung)

Tạp chí Khoa học & Giáo dục, ĐHSP Huế, 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Biểu tượng người đi dây trong tác phẩm “Người đi dây” của Colum Mccain (viết chung)

Tạp chí Khoa học & Giáo dục, ĐHSP Huế, 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Khuynh hướng hiện sinh trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1986

Văn nghệ quân đội, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Lục bát Hoàng Cầm và những cách tân thể loại

Tạp chí Văn nghệ quân đội, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Tiểu thuyết nữ giới 15 năm đầu thế kỉ XXI – diện mạo và triển vọng

Tạp chí khoa học&giáo dục Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Cảm thức phi lí trong tiểu thuyết của Thuận (viết chung)

2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Tính đối thoại trong tiểu thuyết “Bay trên tổ chim cúc cu” của Ken Kesey qua thế giới nhân vật lưỡng phân (viết chung)

Tạp chí Khoa học & Giáo dục, ĐHSP Huế, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Lịch sử tiếp nhận tác phẩm Vũ Trọng Phụng từ góc nhìn tính dục

2014
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Các khuynh hướng tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI

Văn nghệ quân đội, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh