Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Ý THỨC “VƯỢT THOÁT” TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN THỊ THỤY VŨ

Tạp chí Khoa học, 2022
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh (Chính)
Liên kết: http://tckhgd.huce.vn/default.aspx#

Những ám ảnh hiện sinh trong tiểu thuyết của Nguyễn Thị Hoàng

Tạp chí Nghiên cứu Văn học, 2021
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh (Chính)
Liên kết: https://www.facebook.com/nghiencuuvanhoc/

Humanities education at Vietnamese Universities - prospects and trends of Asian and global Intergration process

Ký yếu hội thảo quốc tế "Giáo dục đại học Việt Nam và châu Á: tương quan và cơ hội hợp tác", NXB Khoa học xã hội, 2020
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh (Chính), Lê Thị Ngọc Anh

1859 - 4603

Từ lý thuyết của Bakhtin, nghĩ về tính đối thoại trong tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI

Tạp chí kHoa học xã hội, nhân văn và giáo dục, 2020
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh (Chính)
Liên kết: https://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe/login?source=/index.php/jshe/authorDashboard/submission/961

Chấn thương và hành trình truy tìm căn tính Việt trong tiểu thuyết Sóng ngầm của Linda Lê, Tap chí Khoa học, trường Đại học Sư phạm Huế, số 1, 2020,

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Nguyễn Minh Châu, sự gối tiếp giữa hai kiểu nhà văn trong văn xuôi Việt Nam hiện đại

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Nguyễn Minh Châu trong tiến trình đổi mới văn học, tháng 11.2019, Viện văn học, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2020
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Văn chương và những vấn đề toàn cầu hóa (nhìn từ tiểu thuyết Linda Lê)

Tạp chí Nghiên cứu Văn học, 2020
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh (Chính)

NHỮNG CỘI RỄ TRUNG ĐẠI CỦA TIỂU THUYẾT VIỆT NAM 20 NĂM ĐẦU THẾ KỈ XXI

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Đông Á: những vấn đề nghiên cứu và giáo dục Ngữ văn", 2019
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh (Chính)

Giáo dục nhân văn cho sinh viên Việt Nam trong thời kì toàn cầu hóa: thuận lợi và thách thức

Kỉ yếu Hội thảo Khoa học, Giáo dục nhân văn trong giáo dục đại học, Nxb Đà Nẵng, 07.2019, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh (Chính)

Khi lịch sử thuộc về cá nhân (nhìn từ mối quan hệ giữa văn học và lịch sử trong tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI)

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia về Nghiên cứu và giảng dạy văn học về đề tài lịch sử dân tộc, 2019
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Phụ nữ, trẻ em và những đối thoại văn hóa trong tiểu thuyết của Khaled Hosseini, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 10, tr. 73 – 80.

Tạp chí Nghiên cứu Văn học, 2019
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh (Chính)