Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nhìn lại Thơ mới từ cảm thức phương Đông (qua hệ thống biểu tượng)

Nhìn lại Thơ mới và văn xuôi Tự lực văn đoàn (sách), 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Chiến tranh mang “khuôn mặt phụ nữ” trong văn xuôi thời hậu chiến

Tạp chí Văn nghệ quân đội, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Con người hiện sinh trong tiểu thuyết Việt Nam mười năm đầu thế kỉ XXI

Nghiên cứu văn học, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Văn học nữ quyền từ sau 1986 - từ cảm quan hậu hiện đại

Văn học hậu hiện đại: lý thuyết và tiếp nhận (sách), 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Tính đối thoại trong tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh

Lịch sử và văn hóa qua tự sự nghệ thuật của Nguyễn Xuân Khánh (sách), 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

"Lạ hóa" và những thể nghiệm của tiểu thuyết đầu thế kỉ XXI

Văn nghệ trẻ, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Nhân vật chấn thương trong tiểu thuyết Nỗi cô đơn của các số nguyên tố (Paolo Giordano),

Kỷ yếu hội thảo khoa học "Văn học hậu hiện đại - Lý luận và tiếp nhận", khoa Ngữ Văn, Đại học Khoa học Huế, 3/2011, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Tiểu thuyết Song song và khát vọng truy tìm bản thể

Văn nghệ trẻ, 2011
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

 Ngôn ngữ trần thuật trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại

Tạp chí Văn học, 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

 Tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI, từ góc nhìn hậu hiện đại

Tạp chí Văn nghệ quân đội, 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

 Những cái tôi kể chuyện trong tiểu thuyết Đoàn Minh Phượng

2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh