Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Đánh giá tiềm năng thoái hóa đất ở tỉnh Thừa Thiên Huế

2012
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Phúc Chi Lăng, Trần Thị Tuyết Mai

Đánh giá thoái hóa đất hiện tại ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Tuyết Mai, Lê Phúc Chi Lăng

Tác động của các yếu tố kinh tế - xã hội đối với quá trình hình thành và thoái hóa đất tỉnh Thừa Thiên Huế

Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Phúc Chi Lăng

Các biểu hiện suy thoái đất ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế, 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Tuyết Mai, Lê Phúc Chi Lăng

Những tác động chủ yếu của Festival đến ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Thị Thu, Lê Phúc Chi Lăng

Suy giảm chức năng của hệ thống hồ ao ở vùng Thành nội Huế

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế, 2008
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Phúc Chi Lăng

Khả năng cải tạo vi khí hậu của hồ ao ở thành phố Huế

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế (số 2, 2008
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Phúc Chi Lăng

1859-1612

Suy giảm chức năng của hệ thống hồ ao vùng Thành nội, Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2007
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Tuyết Mai, Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Đăng Độ