Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Khả năng điều tiết nước mưa của hệ thống hồ ao vùng Thành Nội, thành phố Huế

2017
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Phúc Chi Lăng (Chính)

GIS application in assessment on environmental management and natural resources of communes in Thua Thien - Hue province

Proceeding of the international conference on earth observation & natural hazards 2017 (iceo 2017). ISBN: 978-604-913-650-4, 2017
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn, Dao Dinh Cham, Trần Thị Tuyết Mai, Le Van Tin, Lê Văn Tin, Phan Anh Hằng, Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Trọng Quân

978-604-913-513-2

Tác động gia tăng của bề mặt không thấm nước đến tình trạng ngập lụt cục bộ ở thành phố Huế

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, 2016
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Tuyết Mai, Lê Phúc Chi Lăng

Proposing the solutions for sustainable exploitation of the region’s natural coastal resources in Thua Thien Hue province, Vietnam

The 4th International Conference “Langguage, Society, and Culture in Asian Contexts (LSCAC 2016) on Cultivating and Casting Asian Diversities: Empowering the Asians”. May 24-26, 2016 at Universitas Negeri Malang, Indonesia., 2016
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Trần Thị Tuyết Mai, Lê Văn Tin, Lê Phúc Chi Lăng

Bảo tồn hệ sinh thái trong vườn nhà ở phường Kim Long, thành phố Huế theo hướng phát triển nông nghiệp đô thị

Kỉ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, 2016
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Phúc Chi Lăng (Chính)

Phát triển nông nghiệp đô thị ở phường Kim Long, thành phố Huế: Thực trạng và giải pháp

Kỉ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2016
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Phúc Chi Lăng (Chính)

Xây dựng bản đồ phục vụ hoạt động tự học của sinh viên trong học phần Địa lý Tự nhiên các châu 1

Kỉ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, Quyển 3, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Tuyết Mai, Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Trọng Quân, Trần Ngọc Bảy

Sử dụng hợp lý tài nguyên đất phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp bền vững theo đơn vị đất đai ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Đại học sư phạm, Đại học Huế, 2015
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Phúc Chi Lăng (Chính), Nguyễn Thám (Chính)

Sử dụng bền vững đất đô thị ở thành phố Huế

2015
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Phúc Chi Lăng (Chính), Trần Thị Tuyết Mai

Raising Awareness of Environment and Resource Management Among People in The Coastal Area of Thua Thien Hue Province

The 7th International Conference on Educational Reform, 2014
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Trần Thị Tuyết Mai, Lê Phúc Chi Lăng, Lê Văn Tin

Proposed solutions for enhancing the role of ethnic minority women in Thua Thien Hue socio-economic development

The 7th International Conference on Educational Reform, 2014
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Trần Thị Tuyết Mai, Lê Văn Tin, Lê Phúc Chi Lăng

Educating Knowledge on Non-timber Forest Products Exploitation and Business for Ethnic Minority Women Serving Poverty Reduction and Environmental Protection in ALuoi District

The 7th International Conference on Educational Reform (ICER 2014), 2014
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Tuyết Mai (Chính), Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Hoàng Sơn