Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN

Đánh giá hiệu quả của các mô hình sản xuất nông nghiệp ở xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2023
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Mai Văn Chân (Chính), Nguyễn Ngọc Đàn, Lê Văn Tin, Lê Phúc Chi Lăng, Cao Thị Hoa

1866-7511

Detention lakes and urban flood mitigation problem in Hue Imperial City, Vietnam

Arabian Journal of Geosciences, 2023
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Phúc Chi Lăng (Chính), Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Nguyễn Trọng Quân
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s12517-023-11432-y

2588-1191

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TẠI HUYỆN NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Hà Công Nhân, Phan Anh Hằng, Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Thị Minh Hương, TRẦN VĂN PHẨM

1434-4483

Cooling island effect of urban lakes in hot waves under foehn and climate change

Theorectical and Applied Climatology, 2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Phúc Chi Lăng (Chính), Nguyễn Hoàng Sơn (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s00704-022-04085-6

Đề xuất mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu ở xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 2021
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đình Hùng, Lê Phúc Chi Lăng, Mai Văn Chân, Trần Văn Phẩm, Nguyễn Hoàng Sơn

1859-1612

ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH SINH KẾ BỀN VỮNG NHẰM GIẢM THIỂU MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

Tạp chí Khoa học, 2021
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đào Thị Thanh Hiền (Chính), Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Thị Minh Hương, TRẦN VĂN PHẨM, Đỗ Mạnh Tôn

1859-1612

NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ QUA MÔN ĐỊA LÍ

Tạp chí Khoa học, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Huỳnh Thị Diễm Hằng (Chính), Mai Văn Chân, Lê Phúc Chi Lăng, TRẦN VĂN PHẨM

ISBN 978-604-334-789-0

Ảnh hưởng của hạn hán đến cây công nghiệp lâu năm tỉnh Đăk Lak

Kỉ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XII, 2021
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Phúc Chi Lăng (Chính)

ISBN 978-604-334-789-0

Nâng cao hiệu quả của hoạt động giáo dục biển đảo trong ngành giáo dục ở Việt Nam

Kỉ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XII, 2021
Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Ngọc Bảy

978-604-913-923-9

Assessing the level of vulnerability due to climate change to natural resources and environment in difficult coastal communes of Quang Binh province, Vietnam

Proceeding of the international conference on earth observation & natural hazards 2019 (ICEO 2019), 2020
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn, Đào Đình Châm, Lê Văn Tin, Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Trọng Quân, Lê Anh Toại

SCI

Land unit mapping and evaluation of land suitability of agro – forestry in Thua Thien Hue province – VietNam as an example

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2018
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: NGUYỄN NGỌC ĐÀN (Chính), LEI GUO PING, Lê Phúc Chi Lăng

ISSN 010.1088/1755-1315/159/1/012012

Land Unit Mapping and Evaluation of Land Suitability for Agro – forestrye in Thua Thien Hue province – VietNam as an Example

IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science (ICERE 2018), 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Đàn (Chính), Lê Phúc Chi Lăng
Liên kết: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/159/1/012012