Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1359-1053

Quality of life of older adults in nursing homes in Vietnam

JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY, 2021
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Danh mục: SSCI
Tác giả: Vu Dung, Nguyen Thi Mai Lan, Vu Thu Trang, Truong Xuan Cu, Le Minh Thien, Nguyen Sy Thu, , Phung Dinh Man, Dau Minh Long, Phan Trong Ng and Le Minh Nguyet

2456-6772

Depressive Disorder in Adolescents in Terms of Gender and Grade: A Case Study in Thua Thien Hue Province, Vietnam

Studies on Ethno-Medicine, 2021
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chính), Nguyễn Thế Lợi, Đậu Minh Long

0868 - 3662

Thực trạng năng lực cảm xúc – xã hội của lứa tuổi vị thành niên

Tạp chí Khoa học giáo dục, 2020
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Tú Anh (Chính), Đinh Thị Hồng Vân, Nguyễn Phước Cát Tường, Đậu Minh Long
Liên kết: http://jes.vnies.edu.vn/

Tình yêu thiên nhiên của thanh niên Huế hiện nay

Tâm lý học xã hội, 2016
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đậu Minh Long

Thực trạng hành vi tự gây tổn thương ở trẻ vị thành niên phạm tội

Tạp chí Tâm lý học xã hội, 2016
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đậu Minh Long, Nguyễn Thị Ngọc Bé

Biểu hiện cơn giận của sinh viên trường ĐHSP – ĐH Huế

Tạp chí Tâm lý học xã hội, 2016
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đậu Minh Long, Hồ Thị Trúc Quỳnh

Ứng phó với trầm cảm của cư sĩ phật tử thành phố Huế

Tạp chí Tâm lý học xã hội, 2016
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đậu Minh Long, Trần Viết Phòng

Giáo dục quyền sở hữu trí tuệ cho sinh viên thông qua hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Hiệp hội Thiết bị giáo dục Việt Nam, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Thúy Hằng (Chính), Đậu Minh Long