Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

 Tác phẩm “Đường kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Trường ĐHSP Huế và Trường ĐHKH Huế, Huế, 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lực

 Nâng cao chất lượng nghiên cứu và giảng dạy môn Lịch sử Đảng trong giai đoạn hiện nay

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2010)”, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Huế., 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lực

 Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Kỷ niệm 65 năm Thành lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02/09/1945 - 02/09/2010)”, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Huế, 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lực

 Những yêu cầu cơ bản trong việc rèn luyện để trở thành người giáo viên Giáo dục công dân ở trường THPT

Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Khoa GDCT, Trường ĐHSP Huế, Huế, 2007
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lực

 Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường THPT

Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Khoa GDCT, Trường ĐHSP Huế, 2007
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lực

Ứng dụng MS.Powerpoint trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường phổ thông

Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Khoa GDCT, Trường ĐHSP Huế, Huế, 2007
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Vũ Đình Bảy, Phạm Quang Trung, Trần Văn Lực

Ứng dụng MS.Powerpoint trong dạy học môn Giáo dục công dân ở Trường phổ thông

Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, tháng 4 năm 2007., 2007
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Vũ Đình Bảy (Chính), Phạm Quang Trung, Trần Văn Lực

 Tìm hiểu giá trị tác phẩm “Đường kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc

Thông báo khoa học, Trường ĐHSP Huế, 2006
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lực