Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc kiến lập nền tư pháp Việt Nam - Từ Tuyên ngôn độc lập đến Hiến pháp 1946

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hiến pháp 1946”, Nxb Đại học Huế, 2016
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lực

Đổi mới chất lượng công tác nghiên cứu, giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Đổi mới phương pháp dạy học các môn lí luận chính trị ở trường Đại học, Cao đẳng theo định hướng phát triển năng lực”, Trường ĐHSP Huế, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lực (Chính), Trần Như Hiền

Sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Đổi mới phương pháp dạy học các môn lí luận chính trị ở trường Đại học, Cao đẳng theo định hướng phát triển năng lực”, Trường ĐHSP Huế, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lực

Đảng bộ Thừa Thiên Huế lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1945

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Cách mạng Tháng 8 năm 1945 - Kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh, 2015
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lực

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hiệp định Genève

Kỷ yếu Hội thảo khoa học "60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07-5-1954 - 07-5-2014)", Nxb Đại học Huế, 2014
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lực

Sự thành lập Khu ủy Trị - Thiên (1966) – một chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lực (Chính)

Nội dung và ý nghĩa bài giảng “Tư cách một người cách mệnh” trong tác phẩm “Đường kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Cán bộ trẻ các trường Đại học sư phạm toàn quốc lần thứ hai - năm 2012”, Nxb Đại học Huế, 2012
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lực

Tiếp tục đổi mới mô hình đào tạo giáo viên trung học phổ thông

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Mô hình và phương thức đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”, Nxb Đại học Huế, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lực

Tìm hiểu quan điểm đối ngoại của Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn độc lập

2012
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lực

“Đường kách mệnh” với sự ra đời của Đảng và tiến trình cách mạng Việt Nam

Tài liệu Hội thảo khoa học (Hội thảo cấp trường), Trường Đại học Tiền Giang, Tiền Giang, 2012
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lực

Khu ủy Trị - Thiên - Huế trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lực