Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN

Đảng bộ khu Trị - Thiên - Huế lãnh đạo công tác xây dựng Đảng về tổ chức (1966-1975)

Tạp chí Lịch sử Đảng, 2021
Lĩnh vực: Lý thuyết tổ chức; Hệ thống chính trị; Đảng chính trị
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Văn Lực (Chính)

Khu ủy Trị - Thiên – Huế lãnh đạo cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 ở Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: Lý thuyết tổ chức; Hệ thống chính trị; Đảng chính trị
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Văn Lực (Chính)

Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I. Lênin đối với sự hình thành con đường cách mạng của Nguyễn Ái Quốc

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin” (1920-2020), Nxb Đại học Huế, Huế., 2020
Lĩnh vực: Khoa học chính trị khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lực, Phạm Quang Trung (Chính)

ISSN 2525-2429

“Tư cách một người kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc với công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: Khoa học chính trị khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Văn Lực (Chính), Vũ Đình Bảy

Một số quy định về công tác quản lý văn hóa ở cơ sở

Kỷ yếu Hội thảo “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ trong tình hình hiện nay”, Trường Quản lý cán bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hà Nội., 2019
Lĩnh vực: Khoa học chính trị
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lực (Chính)

Đồng chí Nguyễn Chí Diểu trong cuộc vận động dân chủ (1936-1939) ở Thừa Thiên

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia “Đồng chí Nguyễn Chí Diểu với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế”, 2018
Lĩnh vực: Khoa học chính trị khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lực (Chính), Trần Thị Thu Hương

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác đền ơn đáp nghĩa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đền ơn đáp nghĩa - Giá trị lý luận và thực tiễn”, Nxb Đại học Huế, 2017
Lĩnh vực: Khoa học chính trị
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lực (Chính), Hoàng Thị Thảo

Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh qua dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: “Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường trung học”, Nxb Đại học Huế, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lực

Địa đạo Khe Trái

2016
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lực

Quan hệ Việt Nam - Thái Lan: 40 năm nhìn lại và triển vọng

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: “40 năm quan hệ Việt Nam – Thái Lan (1976-2016)”, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế - Hội hữu nghị Việt-Thái tỉnh Thừa Thiên Huế - Khoa Lịch sử (ĐHSP-Đại học Huế), 2016
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lực

Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các trường đại học trong giai đoạn hiện nay

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu hội nhập”, Trường Đại học Quảng Bình, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lực