Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2572-8288

Electrochemical determination of acetaminophen in pharmaceutical formulations and human urine using Ag-Au bimetallic nanoparticles modified electrode

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Tôn Nữ Mỹ Phương (Chính), Phan Nu Ha Diem, Tran Thanh Tam Toan, Nguyễn Hải Phong, Phạm Khắc Liệu, Le Van Thanh Son, Trần Thái Hòa (Chính), Đinh Quang Khiếu (Chính)
Liên kết: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/vjch.202100018

1660-4601

Tracking Fecal Bacterial Dispersion from Municipal Wastewater to Peri-Urban Farms during Monsoon Rains in Hue City, Vietnam

International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: SCIE
Tác giả: Windra Prayoga, Masateru Nishiyama (Chính), Susan Praise (Chính), Dung Viet Pham, Hieu Van Duong, Lieu Khac Pham, Loc Dang Thi Thanh, Toru Watanabe (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.3390/ijerph18189580

0263-6174

Electrochemical Determination of Diclofenac by Using ZIF-67/g-C3N4 Modified Electrode

Adsorption Science and Technology, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Hoa (Chính), Đinh Quang Khiếu (Chính), Phạm Khắc Liệu
Liên kết: https://doi.org/10.1155/2021/7896286

0263-6174

Electrochemical Determination of Diclofenac by Using ZIF-67/g-C3N4 Modified Electrode

Adsorption Science and Technology, 2021
Lĩnh vực: Hoá lý
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Hoa (Chính), Đinh Quang Khiếu (Chính), Phạm Khắc Liệu
Liên kết: https://doi.org/10.1155/2021/7896286

0269-7491

Seasonal variation and source identification of heavy metal(loid) contamination in peri-urban farms of Hue city, Vietnam

Environmental Pollution, 2021
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Danh mục: SCIE
Tác giả: Viet-Dung Pham (Chính), Mila-Siti Fatimah, Atsushi Sasaki, Van-Hieu Duong, Khac-Lieu Pham, Praise Susan, Toru Watanabe (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.116813

2090-9071 (Online)

Phenol Red Adsorption from Aqueous Solution on the Modified Bentonite

Journal of Chemistry, 2020
Lĩnh vực: Hoá lý
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyen Le My Linh (Chính), Tran Duong, Hoang Van Duc, Nguyen Thi Anh Thu, Pham Khac Lieu, Nguyen Van Hung, Le Thi Hoa, Dinh Quang Khieu (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1155/2020/1504805

2226-4701

Interspecific variation in foliar nutrients and isotopes of submerged macrophytes in the Cau Hai Lagoon, the typical brackish lagoon in Vietnam

Botanica Pacifica, 2020
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Dang Thi Nhu Y (Chính), Nguyen Tien Hoang, Pham Khac Lieu, Hidenori­ Harada, Keisuke ­Koba, Natacha­ Brion, Duong Van Hieu, Nguyen Van Hop, Tim Sierens, Harry­ Olde ­Venterink
Liên kết: http://www.geobotanica.ru/bp/2020_09_02/nhu_2020.html

1687-4110

Synthesis of C-N-S-Tridoped TiO2 from Vietnam Ilmenite Ore and Its Visible Light-Driven-Photocatalytic Activity for Tetracyline Degradation

Journal of Nanomaterials, 2020
Lĩnh vực: Hoá lý
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyen Thi Lan, Vo Hoang Anh, Hoang Duc An, Nguyen Phi Hung (Chính), Dao Ngoc Nhiem, Bui Van Thang, Pham Khac Lieu, Dinh Quang Khieu (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1155/2020/1523164

Investigation on solid debris in urban drainage system in tropical Asian cities

The 29th Annual Conference of Japan Society of Material Cycles and Waste Management, 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật môi trường khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Tomonori Ishigaki (Chính), Rawit Thaweesub, Rieko Kubota, Ryo Tajima, Pham Khac Lieu, Chart Chiemchaisri
Liên kết: https://doi.org/10.14912/jsmcwm.29.0_541

2045-7758

Effects of nutrient supply and nutrient ratio on diversity– productivity relationships of phytoplankton in the Cau Hai lagoon, Vietnam

Ecology and Evolution, 2019
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Danh mục: SCIE
Tác giả: Dang Thi Nhu Y (Chính), Nguyen Tien Hoang, Pham Khac Lieu, Hidenori Harada, Natacha Brion, Duong Van Hieu, Nguyen Van Hop, Harry Olde Venterink
Liên kết: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ece3.5178

2588-1183

Đặc điểm phát sinh chất thải rắn sinh hoạt và ước tính phát thải khí nhà kính từ bãi chôn lấp chất thải rắn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: KH Trái đất và Môi trường, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Phong Lan, Phạm Khắc Liệu
Liên kết: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jese.v127i4A.4782