Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

32751

Synchronous Renal Cell Carcinoma and Hepatocellular Carcinoma

Research and Reports in Urology, 2021
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Trọng Bỉnh, Phạm Anh Vũ, Nguyễn Văn Mão, Nguyễn Thanh Thảo (Chính), Ngô Đắc Hồng Ân (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.2147/RRU.S307541

1930-0433

Extragastrointestinal stromal tumor presenting as an exophytic prostatic mass

Radiology Case Reports, 2020
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thanh Thảo (Chính), Lê Trọng Bỉnh, Nguyễn Văn Mão, Lê Đình Đạm
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1930043320301746?via=ihub

2210-2612

A case report of anorectal malignant melanoma in the transitional zone

International Journal of Surgery Case Reports, 2020
Lĩnh vực: Ngoại khoa
Danh mục: Khác
Tác giả: Minh Thao Nguyen (Chính), Anh Vu Pham (Chính), Van Mao Nguyen, Van Huy Tran
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210261220307641

2582-0370

Early Diagnosis and Treatment of a Small Gastric Stromal Tumor – A Case Report and Literature Review

Asploro Journal of Biomedical and Clinical Case Reports, 2020
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Trọng Bỉnh (Chính), Nguyễn Văn Mão, Trần Văn Huy, Nguyễn Hữu Trí, Lê Trọng Khoan
Liên kết: https://doi.org/10.36502/2020/ASJBCCR.6201

1859-3836

MONOPHASIC SYNOVIAL SARCOMA OF THE LOWER EXTREMITY: A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE

Tạp chí Y Dược học, 2013
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Trọng Bỉnh (Chính), Lê Trọng Khoan, Phạm Thanh Bắc, Nguyễn Sanh Tùng, Nguyễn Văn Mão

1859-3836

GASTROINTESTINAL STROMAL TUMOR: A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE

Tạp chí Y Dược học, 2013
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Trọng Bỉnh (Chính), Lê Trọng Khoan, Nguyễn Văn Mão, Trần Văn Huy