Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0868-3409

Mô hình lớp học đảo ngược trong học ngoại ngữ: Khảo sát trường hợp viết văn tranh luận tiếng Anh

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chính)

2525-2674

PERCEPTIONS OF THE 4TH YEAR ENGLISH PEDAGOGY STUDENTS AT HUE UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES IN USING MOBILE-ASSISTED LANGUAGE LEARNING (MALL) APPS FOR TEACHING VOCABULARY

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Vũ Quỳnh Như

2377-634X (Electronic), 1539-4565 (Print)

“Our Little World”: (Un) envisioning the Social and Ethical Implications of Engineering

Conference proceedings - Frontiers in Education Conference, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Vũ Quỳnh Như

EISSN-2167-8669

A Survey of Expected versus Actual Pedagogical Challenges Experienced by International Professors

2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Vũ Quỳnh Như

1859-1612

Primary EFL teacher's obstacles to assessing young language learners

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2015
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chính), Phạm Thị Tuyết Nhung

Primary EFL teachers' practice of young language learner assessment

Paper presented at International Conference on Language Testing and Assessment, HUFL, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung, Nguyễn Vũ Quỳnh Như