Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1213

Nhận thức của sinh viên không chuyên ngữ về chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Duyên (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh/article/view/5979/1115

2588-1213

Assessment samples in EFL teachers’ practices of assessing high school learners: Implications for learning improvement and teaching development.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Duyên (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh/article/view/5425/960

2588-1213

Assessing English language learners: High school EFL teachers' perceptions and practices.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Duyên (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh/article/view/5425/960

Kiểm tra và đánh giá học sinh tiểu học - nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ của giáo viên tiếng Anh

Kỷ yếu hội thảo quốc gia 2017 - Đại học ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà nội, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Duyên (Chính)

2588-1213

Những xu hướng ứng dụng CNTT trong dạy học ngoại ngữ tại Việt Nam

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bảo Khâm (Chính), Cái Ngọc Duy Anh, Nguyễn Thị Hồng Duyên, Huỳnh Thị Long Hà, Nguyễn Thị Phương Lan

Primary EFL Teachers' Perceptions of Assessing Young Language Learners

2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Duyên (Chính)

An Investigation into Teachers' Perceptions of Reflective Teaching for Professional Development at Hue University of Foreign Languages

Bulletin of Science - Hue University of Foreign Languages, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Duyên (Chính)

Peer Feedback in Writing

Bulletin of Science - Hue University of Foreign Languages, 2006
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Duyên (Chính), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chính)