Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Phan Bội Châu - Thời Đại Và Sự Nghiệp

Báo Cáo Lễ Kỷ Niệm 60 Năm Ngày Mất Phan Bội Châu, Huế, 2000
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Đô Thị Việt Nam Dưới Thời Nguyễn Và Vấn Đề Đặt Ra Hiện Nay

Hội Thảo Khoa Học Văn Hoá Việt Nam Thời Nguyễn, Huế, Tr 341-348, 2000
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Đặng Huy Trứ - Thời Đại Và Sự Nghiệp

Tạp Chí Khoa Học Đại Học Huế, Tr 5-17, 2000
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Đặng Huy Trứ Với Công Cuộc Chống Tham Nhũng Dưới Triều Nguyễn (viết Chung)

Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Danh Nhân Văn Hoá Đặng Huy Trứ, Đại Học Huế, Tr 36-43; Huế Xưa Và Nay, Hà Nội, Số 77, Tr 6-7, 2000
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Thế Kỷ Bão Lụt Ở Thừa Thiên Huế

Huế Xưa Và Nay, Số 42, Tr 90- 99, 2000
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Thời Đại Hùng Vương Trong Lịch Sử Việt Nam

Huế Xưa Và Nay, Số 39, Tr 9-16, 2000
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

The Relationship Between Sustainable Urbanization And Rural Development In Vietnam Historical Experiences

Hội Thảo Quốc Tế Về Sự Phát Triển Đô Thị Bền Vững, Tp.Hồ Chí Minh, 1999
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Ngọc Hân Công Chúa - Thời Đại Và Sự Nghiệp

Báo Cáo Lễ Kỷ Niệm 200 Năm Ngày Mất Lê Ngọc Hân, Huế, 1999
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Kinh Tế Thương Nghiệp Phú Xuân - Thanh Hà Thế Kỷ XVII-XVIII

Nckt, Hà Nội, Số 9, Tr 49-55, 1999
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang