Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588–1213

SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI RỪNG DỪA BẢY MẪU CẨM THANH – HỘI AN

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Bùi Anh Thư (Chính), Trương Thị Thu Hà, Lê Minh Tuấn

2304-8158

Oxalate Content of Taro Leaves Grown in Central Vietnam

FOODS, 2017
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCIE
Tác giả: Dư Thanh Hằng (Chính), Phan Vũ Hải, Vũ Văn Hải, Lê Đức Ngoan, Lê Minh Tuấn, Geoffrey Savage
Liên kết: https://doi.org/10.3390/foods6010002