Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1175

Optimizing the architecture of artificial neural networks by genetic algorithm in time series data forecasting

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ, 2021
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Hòa, Nguyễn Thị Thúy Vân, Hoàng Thị Huế, Võ Viết Minh Nhật (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-tt/article/view/6449

2615-9716

DỰ BÁO NHU CẦU DU KHÁCH ĐẾN THỪA THIÊN HUẾ DỰA TRÊN MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật (Chính), Lê Văn Hòa, Nguyễn Thị Thúy Vân, Hoàng Thị Huế
Liên kết: http://222.255.146.83/index.php/hujos-ed/article/view/6152

2525-2224

Nâng cao hiệu năng nút lõi OBS dựa trên phân tích dữ liệu trạng thái lập lịch

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, 2020
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thanh Chương, Võ Viết Minh Nhật, Phạm Trung Đức (Chính)
Liên kết: http://jstic.ptit.edu.vn/index.php/jstic/issue/view/15

1300-0632

A mechanism of QoS differentiation based on offset time and adjusted burst length in OBS networks

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 2020
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: SCIE
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật (Chính), Phạm Trung Đức, Đặng Thanh Chương, Lê Văn Hòa
Liên kết: https://journals.tubitak.gov.tr/elektrik/issues/elk-20-28-5/elk-28-5-29-1906-87.pdf

MỘT CẢI TIẾN VỀ ĐIỀU KHIỂN CHẤP NHẬN LẬP LỊCH DỰA TRÊN DỰ BÁO TỐC ĐỘ CHÙM ĐẾN KẾT HỢP ĐƯỜNG TRỄ FDL

Kỷ yếu Hội nghi Khoa học quốc gia lần thứ XII – Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT – Huế, 7-8/6/2019, 2019
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Trung Đức (Chính), Võ Viết Minh Nhật, Đặng Thanh Chương

2162-786X

A Model of Traffic Prediction based Admission Control in OBS Nodes

2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF), 2019
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Trung Đức (Chính), Đặng Thanh Chương, Võ Viết Minh Nhật
Liên kết: https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8705149/proceeding

ĐIỀU KHIỂN CHẤP NHẬN LẬP LỊCH DỰA TRÊN DỰ BÁO TỐC ĐỘ CHÙM ĐẾN TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2018
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Trung Đức (Chính), Võ Viết Minh Nhật, Đặng Thanh Chương
Liên kết: http://fair.conf.vn/