Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1345

Nghiên cứu ứng dụng bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật tại chỗ ném rổ một tay trên cao môn bóng rổ cho sinh viên Khoa Du lịch - Đại học Huế

Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đôn Công Uy, Nguyễn Phan Tiến Trung, Nguyễn Đôn Vinh (Chính)

ISBN: 978-604-923-431

XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ LỰA CHỌN BÀI TẬP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KỸ THUẬT NÉM RỔ MỘT TAY TRÊN CAO CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT, KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT-ĐẠI HỌC HUẾ

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng thể thao trường học và phát triển mô hình giáo dục thể chất theo hình thức Câu lạc bộ, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cát Nguyên (Chính), Lê Trần Quang, Nguyễn Phan Tiến Trung

ISSN 1859-4417

Ảnh hưởng của tập luyện Thể dục dưỡng sinh đối với sức khỏe nam người cao tuổi Việt Nam

Tạp chí khoa học đào tạo huấn luyện thể thao, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chính), Lê Trần Quang, Nguyễn Phan Tiến Trung