Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 2588-1213

Đánh giá thực trạng các câu lạc bộ thể dục thể thao sinh viên tại Đại học Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chính), Phạm Văn Hiếu, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Nguyễn Hữu An

ISBN: 978-604-965-004-8

Đánh giá so sánh công tác tổ chức dạy học môn giáo dục thể chất theo chương trình cơ bản và chương trình mô hình câu lạc bộ tại đại học Huế.

Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học toàn quốc về công tác GDTC và thể thao trường cao đẳng, đại học năm 2023, trường Đại học Cần Thơ, 2023
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chính), Nguyễn Gắng, Phạm Văn Hiếu, Nguyễn Đình Duy Nghĩa

Đánh giá hiệu quả Biện pháp lựa chọn việc làm thêm theo định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế

Nâng cao chất lượng công tác Giáo dục thể chất và Thể thao trường học tại Đại học Huế, 2022
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đình Duy Nghĩa (Chính), Nguyễn Thế Tình (Chính), Hồ Đăng Quốc Hùng (Chính), Dương Văn Dũng (Chính)
Liên kết: https://drive.google.com/file/d/1aYF4gqTK0fDN5igVw_k8pximRZTgdTS6/view?usp=sharing

Thực trạng và các giải pháp phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học trong giai đoạn hiện nay

Nâng cao chất lượng công tác Giáo dục thể chất và Thể thao trường học tại Đại học Huế, 2022
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chính), Nguyễn Gắng, Nguyễn Đình Duy Nghĩa (Chính), Nguyễn Long Hải, Võ Thị Hằng Thu
Liên kết: https://drive.google.com/file/d/1aorOJ_cReHnl1gsApGf8MFKru0JPvRVg/view?usp=sharing

978-604-337-886-3

Dạy - học trực tuyến môn Giáo dục thể chất tại Đại học Huế - thực trạng và giải pháp

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Đào tạo trực tuyến "Công nghệ - Học liệu - Con người", 2022
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chính), Lê Anh Dũng, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Phạm Văn Hiếu (Chính)

ISSN 2588-1345

Hiệu quả của trò chơi dân gian trong chương trình môn học GDTC đối với thể lực và sinh lý của sinh viên Đại học Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thế Tình, Lê Trần Quang, Nguyễn Đình Duy Nghĩa

ISBN 978 - 604 - 79 - 3463-8

Thực trạng dạy – học môn học giáo dục thể chất theo nhu cầu, sở thích của người học (mô hình câu lạc bộ) tại Đại học Huế

Thực trạng dạy – học môn học giáo dục thể chất theo nhu cầu, sở thích của người học (mô hình câu lạc bộ) tại Đại học Huế, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chính), Nguyễn Gắng, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Võ Thị Hằng Thu
Liên kết: https://drive.google.com/file/d/1y8v5VVuGtCvp-LwF7rgZO6kFWJHROcoC/view?usp=drivesdk

ISBN: 978-604-965-836-5

Biện pháp lựa chọn việc làm thêm theo định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế

Hội nghị nghiên cứu Khoa học về công tác GDTC và thể thao các trường ĐH, CĐ toàn quốc năm 2022, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đình Duy Nghĩa (Chính), Nguyễn Thế Tình, Dương Văn Dũng, Nguyễn Ngọc Hà

ISBN 978-604-965-836-5

Thực trạng vấn đề làm thêm của sinh viên Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế

Hội nghị nghiên cứu Khoa học về công tác GDTC và thể thao các trường ĐH, CĐ toàn quốc năm 2022, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chính), Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Hồ Đăng Quốc Hùng, Phan Thanh Hùng