Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 1859 - 3917

Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động các CLB Cầu lông trên địa bàn thành phố Huế

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 2024
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Hải, Nguyễn Thế Tình, Lê Cát Nguyên, Lê Trần Quang, Nguyễn Lê Minh Huy

ISSN:1859-4433

THEORY OF PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES FOR PUPILS IN PRIMARY SCHOOL

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2024
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Trần Quang (Chính)
Liên kết: https://ejs.tdmu.edu.vn/theory-of-physical-education-activities-for-students-in-primary-school-348-a25id.html

ISBN: 978-604-393-918-7

Mối quan hệ giữa tập luyện thao ngoại khóa với các chỉ số sức khỏe thể chất của học sinh THCS ở 4 tỉnh Miền trung.

Kỷ yếu: Hội thảo khoa học Quốc gia về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học tại các trường đại học, học viện và cao đẳng trong xu thế hội nhập quốc tế., 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Văn Hiếu (Chính), Lê Anh Dũng, Lê Trần Quang, Nguyễn Ngọc Hà, Hồ Đăng Quốc Hùng

ISBN

Ứng dụng hiệu quả các bài tập cơ bản tự học tự rèn cho sinh viên Đại học Huế khi học môn GDTC online

Ký yếu hội thảo khoa học quốc gia về công tác GDTC và TT trường học tạ các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng trong xu thế hội nhập quốc tế, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Uyên Phương (Chính), Lê Trần Quang, Nguyễn Thị Mùi

ISBN: 978-604-965-004-8

Ứng dụng phương pháp lớp học đảo ngược trong quá trình giảng dạy cho sinh viên ngành giáo dục thể chất

Hội nghị NCKH toàn quốc về công tác GDTC và thể thao trường Cao đẳng, Đại học năm 2023, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cát Nguyên, Lê Trần Quang, Nguyễn Thị Quỳnh Nga

ISSN 2588-1345

Hiệu quả của trò chơi dân gian trong chương trình môn học GDTC đối với thể lực và sinh lý của sinh viên Đại học Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thế Tình, Lê Trần Quang, Nguyễn Đình Duy Nghĩa

ISSN 2588-1213

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động thể dục, thể thao ngoại khóa cho sinh viên Đại học Huế trong bối cảnh hiện nay

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Cát Nguyên (Chính), Lê Quang Dũng, Hoàng Hải, Nguyễn Thế Tình, Lê Trần Quang

ISSN 1859-4417

Evaluating effectiveness of male student’s physical develoment at Hue University after one year of studying the clup-based physical education program model and the basic physical education program model

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Gắng (Chính), Lê Trần Quang, Nguyễn Thế Tình, Dương Anh Tuấn, Phan Thanh Hùng

ISBN: 978-604-965-836-5

Thực trạng hoạt động Thể dục Thể thoa ngoại khóa của sinh viên Đại học Huế trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID 19

Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học về công tác Giáo dục thể chất và thể thao các trường Cao đẳng, Đại học toàn quốc năm 2022 (tập 2), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cát Nguyên, Lê Trần Quang, Phạm Đức Thạnh, Nguyễn Đôn Công Uy

ISSN 2588-1345

Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt cho nữa sinh viên trường Du lịch- Đại học Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Trần Quang (Chính), Nguyễn Long Hải, Trần Trung Kiên

ISBN 978604965536-4

Lựa chọn và ứng dụng trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực chung cho sinh viên năm thứ nhất Khoa Du Lịch - Đại học Huế

Hội nghị NCKH về công tác GDTC và TT các trường CĐ, ĐH toàn quốc, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Mùi (Chính), Lê Trần Quang, Trần Trung Kiên, Nguyễn Văn Lợi