Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1345

Giải pháp phát triển du lịch thể thao ở Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Bài báo trên tạp chí cấp quốc gia (kể cả 2 Đại học Quốc gia), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Quang Dũng, Lê Cát Nguyên, Nguyễn Ngọc Hà

ISSN 2588-1213

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động thể dục, thể thao ngoại khóa cho sinh viên Đại học Huế trong bối cảnh hiện nay

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Cát Nguyên (Chính), Lê Quang Dũng, Hoàng Hải, Nguyễn Thế Tình, Lê Trần Quang

ISBN: 978-604-965-836-5

Thực trạng hoạt động Thể dục Thể thoa ngoại khóa của sinh viên Đại học Huế trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID 19

Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học về công tác Giáo dục thể chất và thể thao các trường Cao đẳng, Đại học toàn quốc năm 2022 (tập 2), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cát Nguyên, Lê Trần Quang, Phạm Đức Thạnh, Nguyễn Đôn Công Uy

ISSN 2588-1213

Thực trạng khai thác, sử dụng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể dục thể thao của Đại học Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thế Tình, Nguyễn Gắng, Lê Cát Nguyên, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Nguyễn Đôn Công Uy, Trần Phúc, Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Thanh Tùng

ISSN: 1859-0810

Xây dựng giải pháp nâng cao thể lực cho sinh viên Đại học Huế

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Quang Dũng, Lê Cát Nguyên, Trần Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Diễm Thương, Lê Thị Uyên Phương

ISBN: 978-604-965-536-4

Thực trạng hiệu quả kỹ thuật đập cầu của nam vận động viên cầu lông lứa tuổi 14 -15 tỉnh Thừa thiên Huế và phân tích nguyên nhân.

Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học về công tác giáo dục thể chất và thể thao các trường Cao đẳng, Đại học toàn quốc năm 2021, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Chính), Lê Cát Nguyên, Nguyễn Thị Bạch Dương