Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2331-6268

The Resilience of Small-Scale Fishing Households to the Anthropogenic Environmental Shocks

Environment and Ecology Research (Scopus), 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hồng Phương (Chính), Trần Cao Úy, Trương Văn Tuyển, Dương Ngọc Phước

1747-7891

Household recovery from disaster: insights from Vietnam’s fish kill

Environmental Hazards - Human And Policy Dimensions, 2021
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: SSCI
Tác giả: Trương Văn Tuyển (Chính), Melissa Marschke, Nguyễn Viết Tuân, Georgina Alonso , Mark Andrachuk , Lê Thị Hồng Phương
Liên kết: https://doi.org/10.1080/17477891.2021.1873098

ISNN 1013 - 4328

Sinh kế của ngư dân các tỉnh miền Trung sau sự cố môi trường biển

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Truyền (Chính), Dương Ngọc Phước, Nguyễn Viết Tuân, Trương Văn Tuyển

Phát triển đồng quản lý thủy sản ở vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Khoa học kỹ thuật - Diễn đàn của liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Thừa Thiên Huế- ISSN 2354-094X, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Văn Tuyển (Chính), Dương Ngọc Phước (Chính)

Transformation of fishing livelihoods and resource governance in Tam Giang lagoon, Vietnam

Global Vision and Local Practice Conference, Stockholm Sweden (conference paper), 2017
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Văn Tuyển (Chính)

1462-9011

The institutions-adaptive capacity nexus: Insights from coastal resources co-management in Cambodia and Vietnam

Environmental Science and Policy, 2017
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trương Văn Tuyển (Chính)
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901116304592

1877-3435

Transformation of small-scale fisheries — critical transdisciplinary challenges and possibilities

Current Opinion in Environmental Sustainability, 2016
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trương Văn Tuyển (Chính), Fred Saunders, Gloria Gallardo-Fernandez (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.cosust.2016.04.005

Phương pháp khuyến nông và huấn luyện nông dân nhìn từ cộng đồng: Nghiên cứu điểm tại Thừa Thiên Huế

Hội thảo xây dựng chiến lược khuyến nông. Trung tâm Khuyến nông quốc gia, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Văn Tuyển