Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Ứng dụng phương pháp AHP (Analytic Hierarchy Process) để đánh giá tính bền vững trong hoạt động du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng: Nghiên cứu so sánh giữa hai khu vực sinh thái tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Dũng Hà (Chính), Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Nguyễn Văn Chung, Trần Cao Úy, Lê Chí Hùng Cường, Nguyễn Thị Hương Giang
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-22-2022.aspx

e-ISSN 2522-7971

A multicriteria approach to assessing the sustainability of community-based ecotourism in Central Vietnam

APN Science Bulletin, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Hoàng Dũng Hà (Chính), Nguyễn Quang Tân, Ubukata Fumikazu, Võ Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Chung
Liên kết: https://doi.org/10.30852/sb.2022.1938

2588-1299

Tổng quan hoạt động trồng sen và tiềm năng đa dạng hóa sản phẩm sen của nông hộ

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Chung (Chính), Nguyễn Văn Huế, Hoàng Dũng Hà, Lê Chí Hùng Cường, Trần Cao Úy, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Phong
Liên kết: https://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2022/10/tap-chi-so-9.13.pdf

1859 - 4581

Nhận diện những thách thức trong nuôi trồng thuỷ sản bền vững tại đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên–Huế, Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Chung (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Lê Chí Hùng Cường, Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Nguyễn Quang Tân
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-22-2021.aspx

1568-0584

Linking Shrimp Farmers and Food Processors: An Empirical Analysis from Thua Thien Hue Province in Vietnam

European Journal of East Asian Studies, 2021
Lĩnh vực: Địa lý kinh tế và xã hội khác
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Julian Schwabe (Chính), Chung Van Nguyen (Chính), Markus Hassler
Liên kết: https://brill.com/view/journals/ejea/aop/article-10.1163-15700615-20211019/article-10.1163-15700615-20211019.xml

1859-2171

Phân tích mối quan hệ giữa người cung ứng đầu vào và người nuôi trồng thuỷ sản tại đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế

TNU Journal of Science and Technology (Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên), 2021
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Văn Chung (Chính), Nguyễn Tấn Đạt, Lê Thị Hoa Sen, Trần Cao Úy
Liên kết: http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4016/pdf

2588-1191

Hiện trạng và mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Dũng Hà (Chính), Nguyễn Quang Tân (Chính), Võ Thị Phương Thảo, Huỳnh Văn Chương, Phạm Hữu Tỵ, Lê Chí Hùng Cường, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Dư Anh Thơ
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijard.v130i3A.5850

0013-9998

The challenge of upgrading white shrimp production in central Vietnam and the potential of farming cooperatives

Die Erde, 2021
Lĩnh vực: Địa lý kinh tế và xã hội khác
Danh mục: SCIE
Tác giả: Julian Schwabe (Chính), Nguyễn Văn Chung (Chính), Markus Hassler
Liên kết: https://doi.org/10.12854/erde-2021-535

1022-5706

Value chains and the role of middlemen in white shrimp farming in Central Vietnam

Asian Geographer, 2021
Lĩnh vực: Địa lý kinh tế và xã hội khác
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Chung Nguyen Van (Chính), Julian Schwabe, Markus Hassler
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10225706.2021.1886953