Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2815-6153

Đánh giá tính dễ bị tổn thương và mức độ rủi ro do biến đổi khí hậu tại một số địa phương miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Dũng Hà (Chính), Trần Thị Phượng, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Nam Thắng, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Thị Hương Giang
Liên kết: http://tapchinongnghiep.vn/tapchi/detail/12358

2067-2284

The relationship between intermediary actors in the aquaculture supply chain at Tam Giang Lagoon, Central Vietnam

Human Geographies, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Văn Chung (Chính), Martin Abwao
Liên kết: http://humangeographies.org.ro/articles/171/a1712.pdf

1859-4581

Tác động của thương mại hóa nông nghiệp đến môi trường: nghiên cứu trường hợp tại khu vực miền núi huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Lê Việt Linh, Trần Nam Thắng, Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Văn Chung, Hoàng Gia Hùng, Lê Thị Hoa Sen, Hoàng Thị Hồng Quế, Nguyễn Thị Hương Giang
Liên kết: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/tapchi/lists/137?newpaperid=2

p-1859-4794; e-2615-9929

Nghèo đa chiều của hộ dân tộc thiểu số: Nghiên cứu trường hợp tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (B) - Bộ Khoa học và Công nghệ (Danh mục ACI), 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Hoàng Gia Hùng, Nguyễn Văn Chung, Hoàng Dũng Hà

1155 012001

The livelihood vulnerability and adaptive capacity of shrimp farmers to climate change: a case study in Tra Vinh province, Vietnam

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tấn Đạt (Chính), Diệp Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Hùng, Lâm Thị Mỹ Lan, Phan Thị Xuân Huệ, Nguyễn Văn Chung
Liên kết: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1155/1/012001/pdf

1859-0004

Thương mại hóa nông nghiệp và nghèo đa chiều: Bài tổng quan

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Hoàng Gia Hùng, Trần Thanh Đức, Hoàng Thị Hồng Quế, Phan Việt Toàn, Lê Việt Linh, Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Văn Chung, Lê Văn Nam, Lê Chí Hùng Cường, Trương Thị Hằng
Liên kết: https://tapchi.vnua.edu.vn/so-3-2023/

2588-1256

NHU CẦU TIÊU DÙNG VÀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NÔNG SẢN TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THÀNH PHỐ HUẾ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Pơ Loong The (Chính), Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Trần Hữu Tuấn, Nguyễn Văn Chung (Chính), Trần Cao Úy, Trương Thị Hằng
Liên kết: https://tapchidhnlhue.vn/index.php/id20194/article/view/1001

Ứng dụng phương pháp AHP (Analytic Hierarchy Process) để đánh giá tính bền vững trong hoạt động du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng: Nghiên cứu so sánh giữa hai khu vực sinh thái tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Dũng Hà (Chính), Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Nguyễn Văn Chung, Trần Cao Úy, Lê Chí Hùng Cường, Nguyễn Thị Hương Giang
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-22-2022.aspx

1859-0020

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI MỘT SỐ TỈNH TÂY BẮC VIỆT NAM

Journal of Economics and Development (Tạp chí Kinh tế và Phát triển), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: ACI
Tác giả: Trần Đình Thao (Chính), Lê Thị Dung, Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Ngọc Yến, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Thị Thanh Hoà

e-ISSN 2522-7971

A multicriteria approach to assessing the sustainability of community-based ecotourism in Central Vietnam

APN Science Bulletin, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Hoàng Dũng Hà (Chính), Nguyễn Quang Tân, Ubukata Fumikazu, Võ Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Chung
Liên kết: https://doi.org/10.30852/sb.2022.1938