Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu chiết La, Pr, Nd, Sm bằng dibutylbutylphotphonat từ môi trường axit clohidric.

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân

Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang chứa nguyên tố đất hiếm

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

Nghiên cứu thu nhận neodym, ytri bằng phương pháp sắc ký trên silicagel

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

Nghiên cứu tổng hợp glutamat kẽm và ứng dụng làm phân bón vi lượng cho cây ăn quả ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2008
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân

Nghiên cứu thu nhận tổng oxyt đất hiếm từ monazit Quảng Nam bằng phương pháp thủy luyện vi sóng với axit

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2008
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân

Nghiên cứu thu nhận tổng oxyt đất hiếm từ monazit Quảng Nam bằng phương pháp kiềm thủy luyện vi sóng

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2008
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

Nghiên cứu tổng hợp Glutamat lantan và ứng dụng làm phân bón vi lượng cho cây Thanh Trà ở thành phố Huế

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2008
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

Khảo sát một số điều kiện thu nhận Nd, Pr bằng phương pháp sắc ký trao đổi ion trên nhựa wofatit AD

Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học: Nguyên Tố Đất Hiếm – Chiết, Tách Phân Chia Và Ứng Dụng, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân

Tách, phân chia các nguyên tố đất hiếm phân nhóm nhẹ từ tổng clorua đất hiếm bằng phương pháp sắc ký chiết với axit di-(2etylhexyl)photphoric-silicagel

Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học: Nguyên Tố Đất Hiếm – Chiết, Tách Phân Chia Và Ứng Dụng, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân

Nghiên cứu thu nhận các nguyên tố đất hiếm từ quặng Mường Hum

Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học: Nguyên Tố Đất Hiếm – Chiết, Tách Phân Chia Và Ứng Dụng, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân

Nghiên cứu thu nhận Europi bằng phương pháp khử chiết

Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học: Nguyên Tố Đất Hiếm – Chiết, Tách Phân Chia Và Ứng Dụng, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân

Nghiên cứu chiết, phân chia xeri, prazeodym bằng tributylphotphat và axit di (2-etylhexyl)photphoric

Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học: Nguyên Tố Đất Hiếm – Chiết, Tách Phân Chia Và Ứng Dụng, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân