Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu hấp phụ Fe2+ và Fe3+ trong dung dịch nước bằng chất xúc tác thải FCC từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ 2016, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

Nghiên cứu điều chế vật liệu nano TiO2 pha tạp lantan và thử hoạt tính quang xúc tác.

Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ 2016, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

"The theoretical study on Nickel(II) amide complexes of carbone and carbene: New suggested molecules as fertilizer for plants"

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính), Huỳnh Thị Phương Loan, Lê Thị Hòa, Trần Thái Hòa, Trần Dương, Võ Văn Tân, Đặng Tấn Hiệp, Phạm Văn Tất, Dương Tuấn Quang

Nghiên cứu điều chế và hoạt tính quang xúc tác nano TiO2 pha tạp neodym

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính), , Trần Thị Lệ Huyền

Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang trên nền LaPO4 pha tạp Eu(III)

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính), , Lê Minh Tiến

Nghiên cứu tổng hợp nano CeO2 bằng phương pháp sol-gel và thử khả năng quang xúc tác

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính), , Nguyễn Thị Trang

NGHIÊN CỨU CHIẾT, PHÂN CHIA La, Nd, Eu, Gd, Y BẰNG HỖN HỢP TRIBUTYLPHOTPHAT VÀ AXIT 2,4,4-TRIMETYLPENTYL 2,4,4-TRIMETYLPENTYL PHOTPHONIC

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2014
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính), Lê Thị Xuân

NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH BENTONIT PHÚ YÊN ĐỂ HẤP PHỤ La(III) TRONG NƯỚC

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Sau đại học lần thứ 2, trường Đại học Sư phạm Huế, 2014
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân, Nguyễn Thái Thạch Điểu

NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ CITRAT NEODYMLÀM PHÂN VI LƯỢNG CHO CÂY ỔI

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2014
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân, Nguyễn Thiện Tâm

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO Fe2O3-TiO2

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Sau đại học lần thứ 2, trường Đại học Sư phạm Huế, 2014
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân, Lê Minh Hùng

Nghiên cứu chế tạo bột ruby bằng phương pháp nổ

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Huế, 2014
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính), , Nguyễn Thị Tố Loan

CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ La(III) CỦA VẬT LIỆU NANO MnO2

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học sau đại học lần I, trường Đại học Sư phạm Huế, 2013
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân