Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2615-9716

Ảnh hưởng của dòng vốn nước ngoài, độ mở thương mại và nguồn vốn con người đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2021
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hải Yến (Chính), Nguyễn Ngọc Châu, Phạm Xuân Hùng, Lê Nữ Minh Phương, Dương Thị Tuyên

Exploring market orientation, innovation, and financial performance in agricultural value chains in emerging economies

JOURNAL OF INNOVATION & KNOWLEDGE, 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hồ Lê Phi Khanh (Chính), Nguyễn Ngọc Châu, Rajendra Adhikari, Morgan P. Miles
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444569X17300306

Mức độ tham gia của người dân trong xây dựng Nông thôn mới ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội thảo Quốc tế "Các sáng kiến dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định chính sách công tại khu vực miền Trung", Nhà xuất bản Đại học Huế, 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tài Phúc (Chính), Nguyễn Ngọc Châu, Mai Chiếm Tuyến (Chính)
Liên kết: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=lyNjCc0AAAAJ&citation_for_view=lyNjCc0AAAAJ:NaGl4SEjCO4C

Sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới: Nghiên cứu trường hợp tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Các sáng kiến dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định chính sách công tại khu vực Miền Trung,do Học viện Hành chính quốc gia KV Miền Trung tổ chức tại Huế, Việt Nam 28/2/2017. Nhà xuất bản Đại học Huế., 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Quang Phục (Chính), Lê Anh Quý

Môi trường và xử lý nguồn nước trong nuôi cá lồng ở đầm Cầu Hai, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển (Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế), 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Châu (Chính), Hồ Thắng, Mai Chiếm Tuyến (Chính)
Liên kết: https://vjol.info.vn/index.php/ncpt-hue/article/view/29567

Evaluating the role of credit for small and medium enterprises in Hue city, Thua Thien Hue province

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyen Trong Tin, Đào Duy Minh, Nguyễn Ngọc Châu, Mai Chiếm Tuyến

Tình hình huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong chương trình Nông thôn mới ở xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tập san Quản lý Nhà nước (Cơ sở Học viện Hành chính Khu vực Miền Trung), 2016
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Mai Chiếm Tuyến (Chính), Nguyễn Ngọc Châu

2354-1350

Đánh giá công tác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, 2016
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tài Phúc (Chính), Phạm Đình Văn, Nguyễn Ngọc Châu, Mai Chiếm Tuyến (Chính)

1859 – 3388

Roles of genders in generating income from forest and in protecting forest in Thuong Nhat Commune, Nam Dong district, Thua Thien Hue province

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2015
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Châu (Chính), Đào Duy Minh
Liên kết: http://www.hdu.edu.vn/vi-vn/832/TAP-CHI-KHOA-HOC---SO-26.html

Giải ngân và sử dụng vốn ODA của Ngân hàng Thế giới ở Quảng Bình

Tập san Quản lý Nhà nước (Cơ sở Học viện Hành chính Khu vực Miền Trung), 2015
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Châu, Mai Chiếm Tuyến

Đánh giá công tác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội nghị Tổng kết Hoạt động Khoa học và Công nghệ Đại học Huế giai đoạn 2011 - 2015, 2015
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tài Phúc, Phạm Đình Văn, Nguyễn Ngọc Châu, Mai Chiếm Tuyến

ISSN: 1859- 2759

Evaluating the roles of credit for small and medium enterprises in Hue city, Thua Thien Hue province

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Tổng kết 5 năm Hoạt động Khoa học Công nghệ 2011 - 2015 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, 2015
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Đào Duy Minh, Nguyễn Ngọc Châu (Chính), Mai Chiếm Tuyến
Liên kết: http://www.hdu.edu.vn/vi-vn/832/TAP-CHI-KHOA-HOC---SO-26.html